• Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców :

Kategoria AM

zastępuje kartę motorowerową i pozwala na kierowanie motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi, minikalny wiek 14 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: 10h
 • Liczba godzin praktycznych : 10h
Kategoria A1
prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • Liczba godzin teoretycznych: 30h
 • Liczba godzin praktycznych : 20h
Kategoria A2
 
czyli kategoria pośrednia między kategorią A1, a kategorią A, będzie pozwalała na kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy ciała własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: 30h
 • Liczba godzin praktycznych :  20h
Kategoria A
prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) i motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A, to:
 • 20 lat dla kat. A, jeżeli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
 • 24 lata dla kat. A, jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2.
 • Liczba godzin teoretycznych: 30h
 • Liczba godzin praktycznych : 20h
Kategoria B
 pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Szkolenia przeprowadzane na samochodzie Toyota Yaris.
 • Liczba godzin teoretycznych: 30h
 • Liczba godzin praktycznych : 30h
Kategoria C
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat. AM; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: 20h
 • Liczba godzin praktycznych : 30h
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat. Kategiria C+E pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B, zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: 20h
 • Liczba godzin praktycznych : 25h
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.
Kategoria D
 Kategoria D upowayna do kierowania  autobusem,w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat. AMciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: przy kat. B   min 20h.                                                   
 • Liczba godzin praktycznych : przy kat. B   min 60h
 • Liczba godzin teoretycznych: przy kat. C   min 20h.                                                   
 • Liczba godzin praktycznych : przy kat. C   min 40h
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.
 Kategoria T
Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami); pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.
 • Liczba godzin teoretycznych: 30h
 • Liczba godzin praktycznych :  20h


Akademia Szkolenia Zawodowego Kierowców: 

Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii C:

 Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.;
3) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.;

Kierowcy, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne.
Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kategorii D: Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D, D+E, D1 i D1+E Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;


Kwalifikacja Wstępna

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. i nie mają ukończonych 21 lat ( kategorii D uzuskali po dniu po dniu 10 września 2008r i nie ukończyli 23 lat)muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 65 godzin zajęć teoretycznych,
b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (260 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (20 godzin).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Egzamin państwowy w siedzibie Ośrodka Kształcenia: Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy. Test dotyczący kwalifikacji wstępnej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

 Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r. (kategorii D uzyskali po po dniu 10 września 2008r) muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kurs kwalifikacyjny składa się z:
1) w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
2) w części specjalistycznej:
a) 33 godzin zajęć teoretycznych,
b) 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
c) 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (130 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (10 godzin).
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie ASZK.
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Egzamin państwowy w siedzibie ośrodka kształcenia: Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy Test  kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej.  Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

 Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009r, (kategorii D uzyskali po po dniu 10 września 2008r) mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej na kat.D a chcą zrobić kurs kwalifikacji na kat C muszą ukończyć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną mogą odbyć kierowcy, którzy ukończyli 21 lat. Obejmuje ono 35,5 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie ASZK
Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.  Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C obejmuje:
 • Część teoretyczną: 33 godziny zegarowe wykładów. Do dyspozycji kursantów mamy  bogato wyposażone sale wykładowe.
 • Część praktyczną: 2,5 godziny zegarowe, jazdy w ruchu miejskim. ASZK gwarantuje doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym.
  Egzamin państwowy w siedzibie Ośrodku Kształcenia: Po ukończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin państwowy w siedzibie naszej firmy. Test dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.


Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
T zapisy na kurs 1 300 PLN
A1 w każdej chwili 1 300 PLN
B zapisy cały czas 1 500 PLN
C zapisy na kurs 2 800 PLN
BE zapisy na kurs 1 200 PLN
CE zapisy na kurs 2 500 PLN
B zapisy na kurs 1 700 PLN
D zapisy na kurs 4 000 PLN
A w każdej chwili 1 550 PLN
KW C W każdej chwili można rozpocząć szkolenie
KWU C W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KW D W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KWPU C W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KWP C W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KWU D W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KWPU D W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
SO C W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
SO D W każdej chwili można rozpoczać szkolenie
KWPU D W każdej chwili można rozpoczać szkolenie